top of page

ערוץ הדרכות וידאו בעברית

המדריך המקיף לאפליקציה חלק ג' - תפריט סוללה DJI GO

חלק ג': תפריט הגדרות הסוללה באפליקציה. הסוללה היא רכיב קריטי לתפקודו של הרחפן ושמירה נכונה תוכל למנוע מאיתנו מפח נפש של התרסקות הרחפן או חלילה שריפה אם השימוש בה לא נעשה נכון.
בשל חיוניותה ורגישותה נמליץ בחום גם לקרוא את המדריך המקיף שלנו לאיך לשמור ולטפל בסוללות הרחפן, בו ריכזנו מידע רב, טיפים, הסברים מעמיקים בגוון נושאים מעבר למופיע בסרטון.

הערה- רחפנים רבים היום משתמשים באפליקציה החדשה DJI FLY כך שחלק מהתפריטים יראו שונה ויכילו הגדרות אחרות. למרות זאת, העקרונות המובאים בסרטון זה נכונים ותקפים גם לאפליקציית DJI FLY ותמצאו דמיון רב ביניהם.
 

רשימת נושאים על פי זמן ריצה:

0:10 אזהרה כללית לשימוש בסוללות הרחפן

0:25 תאי סוללה, מתח ,טמפרטורה ונתונים נוספים

0:55 הגדרות אזהרה ראשונה ושנייה - למתקדמים בלבד!

1:28 הגדרות מתקדמות

1:40 הגדרת פריקה עצמית של הסוללה

bottom of page